Accession Nr.: 18974
Artist/Maker:
Hanff, Johannes / manufacturer
Place of production: Kassa (Kosice)
Inscription: Talpán kassai városjegy és H (Johannes Hanff) mesterjegy. (ld. Kőszeghy 894)
Materials: silver
Dimensions:
base diameter: 5,6 cm
opening diameter: 7 cm
height: 8,8 cm
weight: 153,8 g